شرایط عضویت

  • نام کاربری( ها ) به آژانس درخواست کننده تعلق خواهد داشت
  • مسئولیت حفظ و نگهداری وموارد مالی نام کاربری(ها ) با آژانس درخواست کننده می باشد
  • مسئولیت پیگیری درخواستها برعهده کاربر(ها ) آژانس درخواست کننده میباشد.
  • مسئولیت هرگونه سوء استفاده کارکنان از نام کاربری (ها )بر عهده آژانس درخواست کننده میباشد.
  • در صورت هرگونه تغیر و جابجایی کارمندان فروش که دارای نام کاربری از سیستم میباشند
  • آژانس درخواست کننده موظف میباشد مراتب را کتبا به آژانس سرویس دهنده اعلام نماید تا نام کاربری مسدود گردد.
  • در غیر این صورت مسولیت هرگونه سوء استفاده بر عهده آژانس درخواست کننده میباشد.
  • عضویت شما بدین معنا می باشد که شرایط بالا را پذیرفته اید.
: رده شغلی
:
نام شرکت
: نام انگلیسی
:
نام مدیر عامل
:
همراه مدیر عامل
:
نام مدیر فنی
:
همراه مدیر فنی
:
تلفن
:
فکس
:
ایمیل
:
کد پستی
:
آدرس
:
لوگو آژانس
   
بازگشت به سایت